امکانات نسخ نرم افزاری دستلاف

جهت مشاهده امکانات هر نسخه دکمه + را بزنید.

1- رفع خطاهای حذف فاکتور فروش (سیستم فروش)

2- رفع خطا در دریافت اسناد درسیستم خزانه داری (سیستم خزانه )

3- رفع خطاهای بارگذاری دراسناد مالی درفرم مشاهده و بررسی(مالی)