راهنمای ثبت نام در سامانه پیام کوتاه رایگان

مرحله اول :ثبت نام

مرحله 2:

مرحله سوم:

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مرحله چهارم

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مرحله پنجم:

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مرحله ششم

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید