منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

اسناد دریافتنی،چکهای دریافتنی

اسناد دريافتنی:

نام فرم :فرم اسناد دريافتنی

نحوه اجرا :اسناد>>اسناد دريافتنی

هدف فرم :عمليات مربوط به اسناد دريافتني

توضیحات فرم :

اين فرم شامل 4 تب (اسناد نزد صندوق ، اسناد نزد بانك،اسناد نزد اشخاص و اسناد نزد ساير) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

 1. تب اسنادنزد صندوق:

جهت ثبت ثبت اسناد دريافتني توسط صندوق از اين تب استفاده ميشود در قسمت پايين فرم يك سري دكمه وجود دارد كه به ترتيب توضيح داده ميشود

 1. دكمه بازخاني:

به منظور بار گزاري مجدد اطلاعات فرم مي باشد

 1. دكمه دريافت اسناد:

در ابتدا شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و در قسمت نام صندوق،ليست صندوقي كه چك از آن واگذار  شده است  را با استفاده از دكمه سبز باز كرده و صندوق مورد نظر را انتخاب ميكنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري راجب به علت دريافت چك ميدهيم در قسمت شماره چك،  شماره چك مورد نظر را وارد  ميكنيم همچنين منظور از نوع چك اين است كه چك چك روز ميباشد يا داراي سر رسيد يا بابت تضميبن صادر شده يا سفته تضميني  كه بنا به نوع سند دريافتي فيلد مذكور را پر مينماييم در مرحله بعد بانكي چك ازآن صادر شده را وارد مينماييم پرداخت كننده شخصي است كه سند دريافتي را صادر نموده ، با استفاده از ليست باز شونده به وسيله دكمه سبز كنار فليدشخص را انتخاب كرده و در مرحله بعديعلت صدور چك را تايپ مينماييم و مبلغ چك را در فيلد مبلغ تايپ ميكنيم (در اين قسمت فقط از اعداد استفاده شود جدا كننده سه رقم سه رقم به صورت اتومات گذاشته ميشود)همچنين مبلغ به حروف در زيل همين فيلد به صورت اتومات نوشته ميشود در پايان نيز تاريخ سر رسيد سند دريافتي وشماره حساب و شعبه را وارد كرده وسپس دكمه ثبت را ميزنيم .

 1. اسناد ابتداي دوره :

در ابتدا شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و در قسمت نام صندوق،ليست صندوقي كه چك از آن واگذار  شده است  را با استفاده از دكمه سبز باز كرده و صندوق مورد نظر را انتخاب ميكنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري راجب به علت دريافت چك ميدهيم در قسمت شماره چك،  شماره چك مورد نظر را وارد  ميكنيم همچنين منظور از نوع چك اين است كه چك چك روز ميباشد يا داراي سر رسيد يا بابت تضميبن صادر شده يا سفته تضميني  كه بنا به نوع سند دريافتي فيلد مذكور را پر مينماييم در مرحله بعد بانكي چك ازآن صادر شده را وارد مينماييم پرداخت كننده شخصي است كه سند دريافتي را صادر نموده ، با استفاده از ليست باز شونده به وسيله دكمه سبز كنار فليدشخص را انتخاب كرده و در مرحله بعديعلت صدور چك را تايپ مينماييم و مبلغ چك را در فيلد مبلغ تايپ ميكنيم (در اين قسمت فقط از اعداد استفاده شود جدا كننده سه رقم سه رقم به صورت اتومات گذاشته ميشود)همچنين مبلغ به حروف در زيل همين فيلد به صورت اتومات نوشته ميشود در پايان نيز تاريخ سر رسيد سند دريافتي وشماره حساب و شعبه را وارد كرده وسپس دكمه ثبت را ميزنيم .

 1. وصول اسناد نزد صندوق:

جهت ثبت وصول اسناد نزد صندوق ابتدا سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه وصول را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به وصول سند داده و ثبت را ميزنيم

 1. عودت به شخص:

جهت ثبت وبرگردوندن اسناد نزد صندوق به صادر كننده، سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه عودت به شخص را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به علت عودت  سند داده و ثبت را ميزنيم

 1. واگذاري به بانك:

جهت ثبت واگذاري به بانك سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه واگذار به  را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به واگذاري سند داده سپس در قسمت طرف سند نام بانكي كه چك به آن واگذار شده است را وارد ميكنيم و ثبت را ميزنيم

 1. واگذاري به شخص:

جهت ثبت واگذاري  به شخص  سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه واگذار به  را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به واگذاري سند داده سپس در قسمت طرف سند نام شخصي  كه چك به آن واگذار شده است را وارد ميكنيم و ثبت را ميزنيم

 1. واگذاري به ساير:

جهت ثبت واگذاري به ساير  سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه واگذار به  را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به واگذاري سند داده سپس در قسمت طرف سند را پر  ميكنيم  كه چك به آن واگذار شده است را وارد ميكنيم و ثبت را ميزنيم

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

تب  اسناد نزد بانك:

در اين تب اسناد نزد بانك به نمايش گذاشته ميشود به منظور انجام عمليات بر روي اين اسناد از دكمه هاي زيل فرم استفاده ميشود

 1. دكمه بازخاني:

به منظور بار گزاري مجدد اطلاعات فرم مي باشد

 1. فرم اسناد ابتداي دوره:

اين تب به منظور ثبت اسناد ابتداي دوره نزد بانك مورد استفاده قرار ميگيرد

جهت ثبت وصول اسناد نزد بانك  ابتدا سند مورد نظر را تيك دار كرده سپس دكمه وصول را ميزنيم در فرم باز شده توضيح مختصري راجب به وصول سند داده و ثبت را ميزنيم

برگشت به صندوق:

براي ثبت برگشت از صندوق ابتدا سند مورد نظر را تيك دار كرده و دكمه برگشت به صندوق را كليك ميكنيم در پنجره باز شده توضيح مختصري راجب به علت برگشت چك به صندوق نوشته و در طرف سند نام صندوق دريافت كننده چك را وارد ميكنيم

 1. عودت به شخص:

براي واگذاري مستقيم چك از بانك به شخص مورد استفاده قرار ميگيرد براي انجام فرآيند ابتدا چك مورد نظر را تيك زده و دكمه عودت به شخص را زده و در قسمت توضيحات توضيح مختصر راجب به اين عودت تايپ ميكنيم

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

تب اسناد نزد اشخاص:

 1. دكمه بازخواني:

به منظور بار گزاري مجدد اطلاعات فرم مي باشد

برگشت به صندوق:

براي ثبت برگشت از صندوق ابتدا سند مورد نظر را تيك دار كرده و دكمه برگشت به صندوق را كليك ميكنيم در پنجره باز شده توضيح مختصري راجب به علت برگشت چك به صندوق نوشته و در طرف سند نام صندوق دريافت كننده چك را وارد ميكنيم

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

 تب اسناد نزد ساير:

 1. دكمه بازخاني:

به منظور بار گزاري مجدد اطلاعات فرم مي باشد

برگشت به صندوق:

براي ثبت برگشت از صندوق ابتدا سند مورد نظر را تيك دار كرده و دكمه برگشت به صندوق را كليك ميكنيم در پنجره باز شده توضيح مختصري راجب به علت برگشت چك به صندوق نوشته و در طرف سند نام صندوق دريافت كننده چك را وارد ميكنيم

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

 

فرم های مرتبط :اسناد  حسابداری،اسناد فروش ،اسناد خريد .

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد

فیام آموزش ثبت اسناد دریافتنی ، چکهای دریافتنی در نرم افزار دستلاف