منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

صدوراسناد پرداختنی

اسناد پرداختني:

نام فرم :فرم اسناد پرداختني

نحوه اجرا :اسناد>>اسناد پرداختني

هدف فرم :صدور چك و عمليات مربوط به چك هاي صادره

توضیحات فرم :

اين فرم شامل 4 تب (چك هاي صادره، چك هاي وصول شده،چك هاي برگشت خورده و چك هاي ابطال شده) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

  1. تب چك هاي صادر شده:

 جهت ثبت صدور چك  جديد روي دكمه صدور چك كليك ميكنيم سپس فرم زير باز ميشود

در ابتدا شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و در قسمت نام حساب بانكي،ليست بانكي كه چك از آن صادر شده است  را با استفاده از دكمه سبز باز كرده و حساب بانكي مورد نظر را انتخاب ميكنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري راجب به علت صدور چك ميدهيم در قسمت شماره چك، با استفاده از دكمه سبز رنگ كنار فيلد ليست چك هاي مربوط به اين حساب را باز و از ليست باز شده شماره چك مورد نظر را انتخاب ميكنيم همچنين منظور از نوع چك اين است كه چك چك روز ميباشد يا داراي سر رسيد يا بابت تضميبن صادر شده كه بنا به نوع چك فيلد مذكور را پر مينماييم در مرحله بعد  نوع سندكه منظور همان دريافت كننده چك هست را مشخص ميكنيم( اشخاص يا ساير )در قسمت طرف سند دريافت كننده چك را با استفاده از ليست باز شونده به وسيله دكمه سبز كنار فليد انتخاب كرده و مبلغ چك را در فيلد مبلغ تايپ ميكنيم (در اين قسمت فقط از اعداد استفاده شود جدا كننده سه رقم سه رقم به صورت اتومات گذاشته ميشود)همچنين مبلغ به حروف در زيل همين فيلد به صورت اتومات نوشته ميشود در پايان نيز تاريخ سر رسيد چك و چك در وجه چه كسي صادر شده است را وارد كرده وسپس دكمه ثبت را ميزنيم .

اكنون چك مورد نظر ثبت گرديدو براي انجام فرآيند روي چك بايد از دكمه هاي پايين فرم استفاده نماييد

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين  به ترتيب دكمه صدور چك به منظور باز كردن فرم صدور چك (عمليات ثبت چك) دكمه ابتدار دوره به منظور ثبت چك هاي پرداختني اول دوره (فرم همانند صدور چك است)براي ثبت وصول چك از دكمه بعدي استفاده مينماييم به اين منظور همانند شكل زير ابتدا چك مورد نظر را انتخاب با زدن تيك جلوي رديف و سپس دكمه وصول چك را ميزنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري داده و دكمه ثبت را ميزنيم

براي ثبت برگشت خوردن چك از دكمه بعدي استفاده مينماييم به اين منظور همانند شكل زير ابتدا چك مورد نظر را انتخاب با زدن تيك جلوي رديف و سپس دكمه برگشت از بانك را ميزنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري داده و دكمه ثبت را ميزنيم

براي ثبت برگشت خوردن چك از دكمه بعدي استفاده مينماييم به اين منظور همانند شكل زير ابتدا چك مورد نظر را انتخاب با زدن تيك جلوي رديف و سپس دكمه برگشت از بانك را ميزنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري داده و دكمه ثبت را ميزنيم

براي باطل كردن يك  چك از دكمه بعدي استفاده مينماييم به اين منظور همانند شكل زير ابتدا چك مورد نظر را انتخاب با زدن تيك جلوي رديف و سپس دكمه ابطال چك  را ميزنيم در قسمت توضيحات توضيح مختصري داده و دكمه ثبت را ميزنيم

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

  1. تب چك هاي وصول شده:

اين تب جهت نمايش اسناد پرداختني وصول شده مي باشد چك هايي كه در تب قبلي وصول آن ها خورده باشد در اين تب نمايش داده ميشود

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

  • لازم به توضيح است اسناد پرداختني كه به تاريخ روز صادر ميگردند (چك روز پرداختني) مستقيما از حساب بانكي كسر ميگردد و نيازي به انجام عمليات وصول نمي باشد و به صورت اتوماتيك وصول آن ميخورد
  1. تب چك هاي برگشت خورده:

اين تب جهت نمايش اسناد پرداختني برگشت خورده از بانك مي باشد چك هايي كه در تب قبلي برگشت از بانك آن ها خورده باشد در اين تب نمايش داده ميشود

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

4.تب چك هاي ابطال شده:

اين تب جهت نمايش اسناد پرداختني باطل  شده مي باشد چك هايي كه در تب قبلي ابطال  آن ها خورده باشد در اين تب نمايش داده ميشود

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشدبه همين منظور ابتدا سطر مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه حذف را ميزنيم

فرم های مرتبط :اسناد  حسابداری،اسناد فروش ،اسناد خريد .

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد