منوعملیات و اسناد نرم افزار دستلاف

دریافت و پرداخت نقد

دريافت و پرداخت نقد:

نام فرم :فرم دريافت و پرداخت نقد

نحوه اجرا :اسناد>>دريافت و پرداخت نقد

هدف فرم :صدور دريافت و پرداخت نقدي

توضیحات فرم :

اين فرم شامل 4 تب (دريافت صندوق،پرداخت صندوق،دريافت بانك و پرداخت بانك) مي باشد كه به ترتيب توضيح داده ميشود.

  1. تب دريافت صندوق:

جهت ثبت دريافت جديد روي دكمه دريافت كليك ميكنيم سپس فرم زير باز ميشود

در قسمت نام صندوق،صندوق دريافت كننده وجه را مشخص ميكنيم در قسمت نوع سند نوع دريافت كننده وجه را مشخص ميكنيم(دريافت از اشخاص يا ساير )در قسمت طرف سند پرداخت كننده وجه شامل(اشخاص يا ساير ) را مشخص ميكنيم در مرحله بعد مبلغ را تايپ ميكنيم و شرح سند را وارد ميكنيم شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و سپس دكمه ثبت را ميزنيم .

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

2.تب پرداخت بدهي:

جهت ثبت پرداخت جديد روي دكمه پرداخت  كليك ميكنيم سپس فرم زير باز ميشود

در قسمت نام صندوق،صندوق پرداخت كننده وجه را مشخص ميكنيم در قسمت نوع سند نوع پرداخت  وجه را مشخص ميكنيم(به اشخاص، به بانك ،به صندوق يا ساير )در قسمت طرف سند پرداخت كننده وجه را مشخص ميكنيم در مرحله بعد مبلغ را تايپ ميكنيم و شرح سند را وارد ميكنيم شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و سپس دكمه ثبت را ميزنيم

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

.3تب واريز به بانك:

جهت ثبت وايز جديد روي دكمه واريز كليك ميكنيم سپس فرم زير باز ميشود

در قسمت نام بانك،بانكي كه وجه به آن واريز شده است  را مشخص ميكنيم در قسمت نوع سند نوع واريز وجه را مشخص ميكنيم(واريز از اشخاص ، ساير و صندوق  )در قسمت طرف سند  واريز كننده وجه را مشخص ميكنيم در مرحله بعد مبلغ را تايپ ميكنيم و شرح سند را وارد ميكنيم شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و سپس دكمه ثبت را ميزنيم

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

4.تب برداشت بانك:

جهت ثبت برداشت جديد روي دكمه برداشت كليك ميكنيم سپس فرم زير باز ميشود

در قسمت نام بانك،بانكي كه وجه به آن برداشت شده است  را مشخص ميكنيم در قسمت نوع سند نوع برداشت وجه را مشخص ميكنيم(برداشت بابت اشخاص،بابت بانك،بابت صندوق،بابت ساير)در قسمت طرف سند  برداشت بابت چه شخصي بوده  را مشخص ميكنيم در مرحله بعد مبلغ را تايپ ميكنيم و شرح سند را وارد ميكنيم شماره و تاريخ توسط سيستم پر ميشود و سپس دكمه ثبت را ميزنيم

به منظور بار گزاري مجدد فرم دكمه بازخواني را زده همچنين دكمه حذف به منظور حذف اطلاعات مي باشد

فرم های مرتبط :اسناد  حسابداری،اسناد فروش ،اسناد خريد .

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد