اطلاعات پایه نرم افزار دستلاف

تعریف سرفصل حسابها

سرفصل حساب ها:

نام فرم:سرفصل حساب ها

نحوه اجرا :در قسمت اطلاعات پایه ،برروی فرم سرفصل حساب ها کلیک می نماییم.

هدف فرم :تعریف وکدینگ حساب های سرفصل ، کل و معین

توضیحات فرم :در این فرم بصورت پیش فرض حساب ها در سه سطح تعریف شده است  که کد سرفصل حساب ها دو رقمی ، حساب های کل چهار رقمی و حساب های معین شش رقمی  در نظر گرفته شده است .

برای ایجاد یک حساب جدید می بایست برروی سطح بالاتر کلیک کرده و دکمه جدید را زده و اطلاعات را به شرح زیر وارد و تآیید میکنیم:

درقسمت نوع با استفاده از زبانه نوع حساب را انتخاب کرده  و یا میتوان برروی آن حساب کلیک کرده  و نوع حساب را از آنجا نیز مشخص کنیم،سپس عنوان حساب را تعریف کرده و نوع ماهیت را از بین بدهکار ، بستانکار و بدون ماهیت تعیین میکنیم ،شماره حساب به صورت اتومات درج میشود.

فرم های مرتبط:فرم صدور سند حسابداری

1.افزودن :

جهت رورد طلاعات جدید روی این دکمه کلیک میکنیم یا از روی کیبورد دکمهF3   را فشار میدهیم

2.ویرایش :

این دکمه جهت ویرایش اطلاعات تعریف شده در سیستم میباشد جهت ویرایش ابتدا روی سطر مورد نظر رفته  سپس دکمه ویرایش یا Ctrl+Wرا میزنیم.

3.انصراف:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از ذخیره ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت انصراف از ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد Ctrl+Q را میزنیم.

4.ذخیره:

این دکمه به طور معمول غیر فعال است ولی زمانی که فرم در حالت افزودن یا ویرایش باشد این دکمه فعال و سایر دکمه ها(به غیر از انصراف ) غیر فعال میگردد کار برد این دکمه جهت ذخیره داده ها میباشد برای استفاده از این دکمه یا به وسیله موس روی آن کلیک میکنیم یا از روی کیبورد F4را میزنیم.

5.حذف

این دکمه جهت حذف داده ها میباشد جهت استفاده از این امکان ابتدا داده مورد نظر را انتخاب و سپس روی دکمه مورد نظر کلیک یا از روی کیبورد Ctrl+Deletرا فشار میدهیم

6.به روز رسانی:

این دکمه جهت بارگزاری مجدد اطلاعات برنامه میباشد برای استفاده روی دکمه کلیک کنید یا دکمه F5را بزنید.

6.چاپ:

به منظور چاپ گرفتن از اطلاعات خود میتوانید از این دکمه استفاده کنید یا دکمه Ctrl+P را بزنید

و چاپ مورد نظر خود را انتخاب کنید

6.خروجی اکسل:

جهت گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات می باشد